Jedox jako narzędzie do zarządzania procesem raportowania ESG

Czas czytania: 4 min.

W obliczu rosnącej świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju oraz konieczności dbałości o środowisko naturalne, społeczne i zarządcze aspekty działalności biznesowej, Unia Europejska wprowadza nowe regulacje, które mają na celu zwiększenie transparentności przedsiębiorstw w tych obszarach. Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz towarzyszące jej Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) stanowią kluczowe elementy w tym procesie, nakładając na firmy nowe obowiązki raportowania ESG (Environmental, Social, and Governance).

Obowiązek raportowania ESG w standardzie ESRS

Zgodnie z dyrektywą CSRD, która weszła w życie 5 stycznia 2023 roku, wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa notowane na giełdzie (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw) będą zobowiązane do ujawniania informacji na temat wpływu ich działalności na ludzi i środowisko. Pierwsze raporty zgodnie z nowymi przepisami będą musiały zostać opublikowane w 2025 roku, obejmując dane z roku obrotowego 2024. Wprowadzenie ESRS ma na celu ujednolicenie sposobu raportowania, co ułatwi porównywanie danych między organizacjami oraz zapewni większą przejrzystość dla inwestorów i innych interesariuszy.

Zakres raportowania

Raportowanie ESG w standardzie ESRS (European Sustainability Reporting Standards) stanowi kompleksowy system ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. Standardy te zostały opracowane w odpowiedzi na dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i mają na celu zapewnienie przejrzystości oraz porównywalności danych ESG wśród firm w Unii Europejskiej. ESRS obejmuje trzy główne kategorie raportowania: środowiskową (E), społeczną (S) i dotyczącą ładu korporacyjnego (G), które razem tworzą kompleksowy obraz wpływu działalności przedsiębiorstwa na otoczenie i społeczeństwo.

Kategoria E – Environmental (Środowiskowa)

Kategoria środowiskowa koncentruje się na ujawnianiu informacji dotyczących wpływu firmy na środowisko naturalne. W ramach tej kategorii przedsiębiorstwa są zobowiązane do raportowania między innymi o:

 • Emisji gazów cieplarnianych i zarządzaniu zmianą klimatu
 • Wykorzystaniu zasobów naturalnych, w tym wody i energii
 • Wpływie na bioróżnorodność i ochronę ekosystemów
 • Produkcji odpadów i zarządzaniu nimi
 • Zanieczyszczeniu środowiska i emisji substancji szkodliwych
Kategoria S – Social (Społeczna)

Kategoria społeczna obejmuje aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną firmy,
w tym:

 • Prawa człowieka i warunki pracy
 • Równość płci i różnorodność w miejscu pracy
 • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
 • Wpływ na lokalne społeczności i ich rozwój
 • Kwestie związane z konsumentami, w tym bezpieczeństwo produktów i usług
Kategoria G – Governance (Ład Korporacyjny)

Kategoria dotycząca ładu korporacyjnego skupia się na ujawnianiu informacji o:

 • Strukturze zarządzania i praktykach zarządczych
 • Politykach antykorupcyjnych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Roli i składzie organów spółki w kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Procedurach należytej staranności w zakresie ESG
 • Zarządzaniu ryzykiem i identyfikacji obszarów istotnych dla zrównoważonego rozwoju

Wyzwania związane z raportowaniem ESG

Raportowanie ESG nie powinno być traktowane jedynie jako odpowiedź na wymogi prawne, ale również kluczowy element budowania zaufania i transparentności w relacjach z interesariuszami. Niestety, wyznaczenie strategii raportowania ESG wiąże się z szeregiem wyzwań, które przedsiębiorstwa muszą pokonać, aby skutecznie i transparentnie komunikować swoje działania i wpływ na zrównoważony rozwój. Oto kilka kluczowych kwestii:

 • Złożoność wymogów: Raportowanie ESG obejmuje szeroki zakres danych dotyczących wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne. Wyznaczenie strategii pozwala na systematyczne podejście do zbierania
  i prezentowania tych informacji w sposób zrozumiały i zgodny z obowiązującymi standardami. 
 • Zbieranie i integracja danych: Zbieranie danych z różnych działów i źródeł w firmie,
  a następnie ich integracja w celu stworzenia spójnego raportu ESG, jest skomplikowanym procesem. Wymaga to skutecznych systemów informatycznych
  i narzędzi do zarządzania danymi.
 • Badanie podwójnej istotności: Jednym z głównych wyzwań jest przeprowadzenie analizy podwójnej istotności, która pozwala zrozumieć, jak działalność firmy wpływa na środowisko i społeczeństwo oraz jak zmiany w tych obszarach wpływają na przedsiębiorstwo. To wymaga głębokiego zrozumienia zarówno wewnętrznych, jak
  i zewnętrznych czynników wpływających na firmę.
 • Wyliczenie emisji gazów cieplarnianych: Precyzyjne obliczenie śladu węglowego firmy, w tym emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3, jest kluczowe dla oceny wpływu przedsiębiorstwa na zmianę klimatu. Wyzwanie polega na zebraniu odpowiednich danych i zastosowaniu właściwej metodologii do ich obliczenia.
 • Zgodność z regulacjami i standardami: Zapewnienie zgodności z dynamicznie zmieniającymi się regulacjami oraz standardami raportowania, takimi jak ESRS stanowi wyzwanie. Firmy muszą na bieżąco monitorować zmiany w przepisach
  i dostosowywać do nich swoje strategie raportowania.
 • Komunikacja z interesariuszami: Skuteczna komunikacja wyników raportowania ESG z różnymi grupami interesariuszy, w tym inwestorami, klientami i pracownikami, wymaga jasnego i przystępnego przekazu. Wyzwanie polega na przedstawieniu skomplikowanych danych w sposób zrozumiały i angażujący.
 • Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja i zarządzanie ryzykami ESG, w tym ryzykiem reputacyjnym, regulacyjnym czy finansowym, jest kluczowym elementem strategii raportowania. Wyzwanie polega na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń
  i opracowywaniu strategii ich minimalizacji.
 • Ustalenie celów i monitorowanie postępów: Wyznaczenie realistycznych, ale ambitnych celów ESG i regularne monitorowanie postępów w ich realizacji wymaga zaawansowanych narzędzi analitycznych i procesów weryfikacji. Firmy muszą także dostosowywać swoje strategie w odpowiedzi na zmieniające się warunki i osiągnięte wyniki.
 • Dostosowanie do specyfiki branży: Każda firma działa w innym kontekście branżowym, co oznacza, że strategia raportowania ESG musi być dostosowana do jej unikalnych warunków i wyzwań. Specjalistyczna pomoc pozwala na identyfikację kluczowych obszarów ESG, które są najbardziej istotne dla danej firmy.

 

Pokonanie tych wyzwań wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji,
a także wykorzystania specjalistycznej wiedzy oraz dedykowanych narzędzi wspierających proces zbierania zbierania danych, zarządzania strategią, monitorowania i raportowania ESG. 

Jedox jako narzędzie do zarządzania strategią i raportowania ESG

Jedox, jako zaawansowane narzędzie do raportowania i planowania, oferuje unikalne rozwiązanie, które umożliwia firmom na polskim rynku skuteczne zarządzanie
i raportowanie ESG zgodnie z najnowszymi standardami.

Integracja z Różnymi Źródłami Danych

Jedną z kluczowych zalet Jedoxa jest jego zdolność do integracji z różnorodnymi źródłami danych, co jest niezbędne dla kompleksowego raportowania ESG. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą łatwo agregować dane z różnych działów i systemów, takich jak systemy ERP, CRM, a także zewnętrznych baz danych, co zapewnia pełny obraz wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

Elastyczność i Skalowalność

Elastyczność i skalowalność Jedox umożliwiają dostosowanie narzędzia do potrzeb każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Dzięki temu firmy mogą rozwijać swoje systemy raportowania ESG w miarę wzrostu i ewolucji, bez obaw o ograniczenia technologiczne. To sprawia, że Jedox jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

Bezpieczeństwo Danych

W dobie cyfrowej, bezpieczeństwo danych jest priorytetem dla każdej organizacji. Jedox zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych dzięki zaawansowanym protokołom szyfrowania i zgodności z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. To daje firmom pewność, że ich dane ESG są chronione przed nieautoryzowanym dostępem
i zagrożeniami cybernetycznymi.

Zaawansowane Funkcje Raportowania

Jedox oferuje zaawansowane funkcje raportowania, które umożliwiają tworzenie szczegółowych i interaktywnych raportów ESG. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą nie tylko spełniać wymogi regulacyjne, ale także analizować swoje działania ESG, identyfikować obszary do poprawy i komunikować swoje osiągnięcia wewnętrznie
i zewnętrznie.

Automatyzacja procesów przepływu informacji

Jedox umożliwia tworzenie zautomatyzowanych workflowów, które wspierają procesy planowania i raportowania w organizacji. Dzięki temu użytkownicy mogą definiować
i automatyzować zadania, takie jak wprowadzanie danych, ich zatwierdzanie na różnych poziomach oraz monitorowanie postępów

Zarządzanie inicjatywami

Jedox wspiera zarządzanie inicjatywami poprzez umożliwienie definiowania celów, tworzenia i zarządzania projektami związanymi w wdrażaniem przyjętej strategii ESG oraz monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym.

Możliwość Konsolidacji z Planowaniem Finansowym

Unikalną zaletą Jedox jest możliwość konsolidacji raportowania ESG z planowaniem finansowym. To pozwala na integrację strategii ESG z ogólną strategią biznesową
i finansową firmy, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać ryzykiem, optymalizować koszty
i maksymalizować wartość dla akcjonariuszy i innych interesariuszy.

Podsumowanie

Jedox stanowi kompleksowe rozwiązanie dla firm na polskim rynku, które chcą efektywnie zarządzać i raportować swoje działania ESG zgodnie z ESRS. Dzięki integracji z różnymi źródłami danych, elastyczności, skalowalności, bezpieczeństwu danych, zaawansowanym funkcjom raportowania oraz możliwości konsolidacji z planowaniem finansowym, Jedox umożliwia firmom nie tylko spełnienie wymogów regulacyjnych, ale także osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i budowanie trwałej wartości.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt

Sprzedaż

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Ola Wojdyła

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: