Polityka prywatności

Na początek

Gdy kontaktują się z nami Państwo jako osoba fizyczna lub korzystają z naszych usług, działając w swoim imieniu lub w imieniu innego podmiotu (np. naszego klienta, dostawcy itp.), lub gdy pozyskaliśmy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. z publicznie dostępnych stron branżowych lub gdy Państwa dane zostały nam przekazane jako dane kontaktowe w celu realizacji umowy), rozpoczynamy ich przetwarzanie. Wszelkie informacje, które przetwarzamy są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Poniższe informacje mają na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, jak pozyskujemy informacje i co z nimi robimy w relacjach biznesowych, handlowych, marketingowych i kontaktowych. Jeśli cokolwiek jest dla Państwa niezrozumiałe lub budzi jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

1. Podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszelkie informacje, które przetwarzamy na Państwa temat. Obejmują one Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.

Przetwarzanie – wszelkie czynności, które wykonujemy z Państwa danymi osobowymi. Ich zakres stanowi zbieranie, przechowywanie, aktualizację czy wysyłanie wiadomości.

Użytkownik – osoba, która wypełniła formularz zapytania, a w przypadku postanowień dotyczących plików cookies osoba, która odwiedza stronę internetową administratora danych.

Administrator danych osobowych – Polarys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1/20-21, 31-511 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000680468, NIP 6751595669.

 

2. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna naszych działań?

Zakres przetwarzanych przez nas danych zależy od podanych przez Państwa  informacji, wybranej formy kontaktu oraz informacji, które są niezbędne w związku z naszą relacją biznesową – obejmuje to przede wszystkim treść naszej korespondencji/komunikacji. Są to w szczególności:

Dane identyfikacyjne, w tym Państwa imię i nazwisko;

numer telefonu, adres e-mail. 

Dane, które zdecydują się nam Państwo udostępnić (np. CV)

Są to więc informacje, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przetwarzamy je, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania, przeprowadzić procesy rekrutacyjne, poprawić naszą komunikację i wprowadzić na rynek nasze usługi.

Podstawa prawna tych działań zależy od kontekstu komunikacji. Jeśli jest to ogólne zapytanie lub rozmowa, podstawą jest nasz „uzasadniony interes” jako administratora danych (zgodnie z celami określonymi powyżej; Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Natomiast jeśli żądanie ma na celu zawarcie umowy lub dotyczy już zawartej umowy innej niż świadczenie naszych usług (jak wskazano w punkcie III poniżej), podstawą prawną jest „podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1. lit. b) RODO). Państwa dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 sec. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, także w zgodach wyrażonych w formularzach zewnętrznych, do których kieruje Państwa nasza strona internetowa.

W przypadku procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko, na które została wysłana aplikacja lub na stanowisko, które odpowiada kompetencjom wykazanym w przesłanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych, w przypadku przesłania aplikacji za pośrednictwem formularza ogólnego.

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Dane mogą być udostępniane:

– podmiotom, które świadczą na rzecz Współadministratorów usługi informatyczne lub podmiotom, które świadczą na rzecz Współadministratorów usługi administracyjne i inne związane z procesem rekrutacji;

– podmiotom współpracującym ze Współadministratorami w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

Odwiedzając naszą stronę internetową, mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystanie technologii plików cookies, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz analizę informacji o sposobie korzystania z niej. Dane te przetwarzamy w celu poprawy jakości naszej strony internetowej, dostosowania treści do zainteresowań odwiedzających oraz ciągłego doskonalenia jej działania. Niektóre pliki cookie umożliwiają nam również wykonywanie działań marketingowych związanych z naszymi produktami i usługami na naszej stronie internetowej.

Podstawą prawną stosowania plików cookie i podobnych technologii jest Państwa zgoda, chyba że stosowanie plików cookie jest niezbędne do działania naszej strony internetowej, w którym to przypadku opieramy się odpowiednio na przepisie prawnym (art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy o telekomunikacji) i naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli nie przekazaliście Państwo swoich danych we własnym imieniu, tj. jeśli działacie w imieniu innego podmiotu, np. przetwarzamy Państwa dane w celu skontaktowania się z Państwem, w kontekście, w którym działają Państwo w imieniu osoby trzeciej oraz w kontekście zawarcia lub wykonania umowy z tą osobą lub realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w którego imieniu Państwo działają, w tym zawieranie i wykonywanie stosownych umów z tym podmiotem, a także zamiar budowania pozytywnego wizerunku Polarys.

Niezależnie od powyższego, Państwa dane osobowe, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, mogą być przez nas wykorzystywane do wysyłania korespondencji okolicznościowej (np. życzeń świątecznych) lub do kontaktowania się z Państwem w sprawie promocji produktów lub usług Polarys. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zamiar utrzymania naszych relacji, budowania pozytywnego wizerunku Polarys oraz marketingu usług Polarys.

Ponadto, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podstawą ich przetwarzania w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W każdym przypadku wysyłamy informacje handlowe na adresy elektroniczne (e-mail/telefon) tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo wcześniejszej zgody (podstawa prawna).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu prowadzenia korespondencji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wcześniej wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Natomiast jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w państwie trzecim zapewniającym odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z aktualnie obowiązującą decyzją Komisji Europejskiej.

 

3. Jak długo przetwarzamy dane?

Co do zasady dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub osiągnięcia celu, dla którego były przetwarzane.

Jeśli nie są Państwo naszymi partnerami biznesowymi, dane zebrane wyłącznie w związku z bieżącym kontaktem przechowujemy przez okres od kilku tygodni (niektóre pliki cookies) do maksymalnie 5 lat (bardziej szczegółowe zapytania i rozmowy, które mogą mieć znaczenie dla naszych relacji biznesowych w przyszłości), w zależności od kategorii danej informacji.

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody (jeśli dotyczy),  lub do czasu realizacji celu, dla którego została ona udzielona.

 

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie

odpowiednio upoważnieni pracownicy lub partnerzy Polarys, którzy są zobowiązani do zachowania danych w poufności i niewykorzystywania ich do celów innych niż te, dla których Polarys je otrzymał;

Administrator danych udostępnia dane podmiotom, które pomagają Polarys w świadczeniu usług, na podstawie stosownych umów. Podmioty te wspierają Polarys przy przetwarzaniu danych osobowych, np. za pomocą platform do email marketingu, narzędzi kontaktowych (komunikatorów), usług prawnych i doradczych, dostawców usług hostingowych, kurierów. 

Wszystkie te podmioty mają dostęp jedynie do informacji, które są niezbędne do wykonania określonych czynności.

 

5. Czym są pliki cookies i inne podobne technologie? Jak je wykorzystujemy i w jakim celu?

Pliki cookies to niewielkie fragmenty informacji tekstowych, które są wysyłane z serwera i przechowywane na Państwa urządzeniu (w pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, którego używacie Państwo do łączenia się z naszymi usługami). Przechowywane informacje to te, które mogą być nam potrzebne do dostosowania się do korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej oraz do zbierania danych statystycznych.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy zbierać informacje o nazwie domeny Państwa dostawcy usług internetowych, rodzaju przeglądarki, rodzaju systemu operacyjnego, adresie IP, odwiedzanych stronach internetowych, pobieranych elementach oraz danych operacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego Państwo korzystają.

Zapewniamy, że wszelkie uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe dla Państwa ani dla urządzenia, z którego Państwo korzystają, ponieważ nie wprowadzamy do niego żadnych zmian konfiguracyjnych.

Oczywiście mogą Państwo zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym całkowicie je zablokować lub usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację serwisu. Należy jednak pamiętać, że takie operacje mogą uniemożliwić lub znacząco utrudnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej, np. znacznie ją spowalniając, dlatego zalecamy niewyłączanie ich w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej:

Techniczne pliki cookies, w tym pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, aby umożliwić jej funkcjonalność, ale ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika. 

Analityczne pliki cookies wykorzystywane są do oceny zachowań użytkowników w ramach strony internetowej w celach statystycznych i analitycznych (usprawnienie działania strony internetowej), nie zawierają jednak informacji umożliwiających identyfikację danych konkretnego użytkownika.

Marketingowe pliki cookies wykorzystywane są do analizy zachowań użytkowników, zawierają informacje umożliwiające identyfikację danych konkretnego użytkownika, w tym w celach marketingowych w ramach stron internetowych podmiotów trzecich.

Oczywiście mogą Państwo zmienić sposób wykorzystywania plików cookies, w tym zablokować je lub całkowicie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację serwisu. Należy jednak pamiętać, że takie operacje mogą uniemożliwić lub znacząco utrudnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej, np. poprzez jej znaczne spowolnienie, dlatego zalecamy, aby nie dezaktywować ich w swojej przeglądarce.

 

6. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiada Polarys Polska Sp. z o.o. oraz POLARYS.

Siedziba i adres kontaktowy Polarys Polska Sp. z o.o.: ul.Rakowicka 1/20-21, 31-511 Kraków i POLARYS Boulevard Charles de Gaulle 1/3 92700 Colombes – Francja

Ogólny kontaktowy adres e-mail: office@polarysgroup.com. 

W każdej chwili mogą Państwo poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych, aby zobaczyć, jakie dane dotyczące Państwa przetwarzamy oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat:

– czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, 

– w jakim celu, jakie kategorie danych przetwarzamy, kim są odbiorcy tych danych,

– o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu; 

– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, wszelkie dostępne informacje o ich pochodzeniu.

Aby proces udzielania informacji był skuteczny, prosimy o przesyłanie wniosków o dostęp do danych osobowych na adres e-mail: dpo.pl@polarysgroup.com, w temacie wiadomości wpisując „Dostęp do danych osobowych – RODO” lub dpo@polarysgroup.com, w temacie wiadomości wpisując „Data access – GDPR”

 

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli w Państwa ocenie informacje na Państwa temat są niedokładne lub niepełne, mają Państwo prawo żądać sprostowania danych, które uważają Państwo za niedokładne lub niepełne.

Aby proces sprostowania informacji był skuteczny, prosimy o przesyłanie wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie danych na adres e-mail: dpo.pl@polarysgroup.com, w temacie wiadomości wpisując „Korekta danych – RODO” lub dpo@polarysgroup.com, w  temacie wiadomości wpisując „Data rectification – GDPR”.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych

W określonych sytuacjach RODO przyznaje Państwu tzw. prawo do bycia zapomnianym. Państwa odpowiednie żądanie jest uzasadnione, jeśli:

– dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;

– wycofali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania;

– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieją prawnie nadrzędne i uzasadnione podstawy do przetwarzania;

– wnosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych;

– przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem i nie stanie się niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Polarys Polska Sp. z o.o.

Aby proces usuwania informacji był skuteczny, prosimy o przesyłanie wniosków o usunięcie danych na adres e-mail: dpo.pl@polarysgroup.com, w temacie wiadomości wpisując „Usunięcie danych – RODO” lub dpo@polarysgroup.com, w temacie wiadomości wpisując „Data erasure – GDPR”.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

– kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres umożliwiający weryfikację prawidłowości tych danych,

– przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale wolą Państwo ograniczyć przetwarzanie, a nie usunąć dane,

– zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – tylko do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Skuteczne złożenie wniosku o ograniczenie przetwarzania ograniczy nasze działania na podanych przez Państwa danych i w zakresie określonych procesów przetwarzania/celów do niezbędnego minimum – co do zasady tylko do przechowywania.

Aby proces ograniczenia przetwarzania był skuteczny, prosimy o przesyłanie wniosków o ograniczenie przetwarzania danych na adres e-mail: dpo.pl@polarysgroup.com i umieszczenie w temacie wiadomości „Ograniczenie przetwarzania danych – RODO” lub dpo@polarysgroup.com i umieszczenie w temacie wiadomości „Restriction of processing of data – GDPR”.

 

Prawo do sprzeciwu

W określonych sytuacjach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania. Prawo to mogą Państwo wykonać:

– wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

Pamiętajcie jednak Państwo, że będziemy nadal przetwarzać Wasze dane objęte sprzeciwem, jeżeli mimo Waszego sprzeciwu stwierdzimy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z taką oceną sytuacji, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalsze informacje poniżej).

Aby proces rozpatrywania sprzeciwu był skuteczny, prosimy o przesłanie sprzeciwu na adres e-mail: dpo.pl@polarysgroup.com i umieszczenie w temacie wiadomości „Sprzeciw – RODO” lub dpo@polarysgroup.com i umieszczenie w temacie wiadomości „Objection – GDPR”.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Mają Państwo również prawo żądać przeniesienia tych danych do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

W związku z naszą działalnością jako administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail przez Polarys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1/20-21, (KRS 0000680468), w celu przesyłania mi przez ten podmiot informacji marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez Polarys Polska Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 par. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody, nie będzie to miało wpływu na świadczenie usług przez Polarys Polska Sp. z o.o.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz podanego przeze mnie numeru telefonu przez Polarys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1/20-21, (KRS 0000680468) w celu prowadzenia przez spółkę działań marketingowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody, nie będzie to miało wpływu na świadczenie usług przez Polarys Polska Sp. z o.o.

 

Kontakt

Sprzedaż

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: